Tyypin 1 diabeteksen hoitopolku

Ajoterveys

Diabeetikon ajokorttivaatimukset

Ajokorttilain uudistus tuli voimaan 1.7.2018

Sen myötä kevennyksiä lääkärintodistuksen toimitusvelvollisuuteen

 • Ensimmäistä ajokorttia hakeva (mopo, mopoauto, mönkijä, moottoripyörä, traktori, henkilöauto) voi vakuuttaa ajoterveysedellytysten täyttymisen, jolloin lääkärinlausuntoa ei tarvita, MUTTA
  • lääkärinlausunto vaaditaan yhä diabeetikoilta (tai jos on jokin muu ajoterveyteen vaikuttava sairaus)

Ajoterveyden arviointiohjeet lääkärille 4.11.2019 (Trafin sovellusohjeen teksti alla)

Diabetesta sairastavan ajoterveyden seurannan tulee olla säännöllistä. Diabetesta sairastavan ajoterveystarkastukset suositellaan tehtäviksi hoitavan lääkärin toimesta ja 1-5 vuoden (ryhmä 1) tai 1-3 vuoden (ryhmä 2) välein. Jos ajoterveys ei ole muuttunut, tämä kirjataan potilaskertomukseen ja muita ilmoituksia ei yleensä vaadita.

Liikenneturvallisuuden kannalta erityinen huomio tulee kiinnittää ilman ennakko-oireita ilmeneviin tai vakaviin (toisen henkilön apua vaativa) ja toistuviin (vähintään kahdesti 12 kuukauden aikana) hypoglykemioihin. Toisaalta myös hyperglykemia vaikuttaa keskittymiskykyyn ja vireyteen ja voi siten heikentää ajokykyä. Mahdolliset muut ja liitännäissairaudet on kokonaistilannearviossa huomioitava. Retinopatia voi vaikuttaa näkökykyyn ja neuropatia jalkojen toimintakykyyn. Erityisesti insuliinihoito, mutta myös sulfonyyliureat ja glinidit altistavat hypoglykemialle.

Hyperglykemia:  Myös hyperglykemia voi vaikuttaa mm. vireystilaan. Vaikutus on kuitenkin yksilöllinen ja yleistävien raja-arvojen (verensokeri tai HbA1c) määrittely on vaikeaa. Insuliinihoitoisessa diabeteksessa huomiota kannattaa kiinnittää varsinkin ketoasidoosiin johtaneisiin hyperglykemioihin. Yleisemminkin kaikilla diabeetikoilla oireita aiheuttavat hyperglykemiat voivat merkitä kohonnutta riskiä liikenteessä

Ajoterveyden kannalta olennaista on, että hypo- ja hyperglykemian tuntemukset ovat tallella ja henkilö pystyy toimimaan oireiden perusteella sekä seuraa verensokeriaan säännöllisesti ja ajamiseen liittyen liikenneturvallisuuden kannalta riittävästi. Sokeritasapainoa tulee arvioida objektiivisin menetelmin. Kuljettaja vastaa itse omasta ajamisestaan eli siitä, että hän ajaa vain, jos hän kykenee siihen. Lääkäri kuitenkin tukee diabetesta sairastavan ajokyvyn säilymistä neuvonnalla ja asianmukaisella hoidolla.

Ryhmä 1

Diabetesta sairastavan henkilön ajoterveysvaatimukset täyttyvät, kun

 • Säännöllinen seuranta ja tarkastukset toteutuvat ja ajoterveys arvioidaan sekä dokumentoidaan 1-5 vuoden välein
 • Tutkittavalla ei ole ollut vakavaa hypoglykemiaa kahdesti viimeisen 12 kuukauden aikana
 • Mahdollisen yksittäisen vakavan hypoglykemian syy on selvitetty ja hoidonohjauksella sekä hoitomuutoksin on pyritty ehkäisemään sellaisen uusiutuminen
 • Tutkittava tunnistaa verensokerin laskun oireet
 •  Tutkittava osoittaa ymmärtävänsä liian matalan verensokerin aiheuttaman riskin liikenteessä toimimiselle • Insuliinia tai muita hypoglykemiariskiä lisääviä lääkeaineita (sulfonyyliureat, glinidit) käyttävä seuraa itse verensokeriaan hoitosuunnitelman mukaisesti
 • Hyperglykemian aiheuttamat riskit liikenneturvallisuudelle on myös huomioitu
 •  Diabetekseen ei liity sairauksia, jotka oleellisesti heikentävät ajoterveyttä.

Jos tutkittavalla on ollut vähintään kahdesti viimeisen 12 kuukauden aikana hereillä ollessaan vakava hypoglykemia, ajoterveysvaatimusten ei katsota täyttyvän 3 kuukauden ajan viimeisestä kohtauksesta, ellei diabetesta hoitava lääkäri puolla ajo-oikeuden säilyttämistä ja diabetesta seurataan säännöllisesti. Lyhytaikainen ajokielto (< 6 kk) dokumentoidaan potilaskertomukseen. Pitemmät ajokiellot ilmoitetaan myös poliisille.

Ryhmä 2

Diabetesta sairastavan henkilön ajoterveysvaatimukset täyttyvät, kun:

 • Säännölliset lääkärintarkastukset toteutuvat ja ajoterveys arvioidaan sekä dokumentoidaan 1-3 vuoden välein
 • Tutkittavalla ei ole ollut vakavaa hypoglykemiaa edeltävän 12 kuukauden aikana
 • Tutkittava tunnistaa verensokerin laskun oireet täysin
 • Insuliinia tai muita hypoglykemiariskiä lisääviä lääkeaineita käyttävä seuraa itse verensokeriaan vähintään kaksi kertaa päivässä ja ajotilanteisiin liittyen (ennen ajamista ja ajon aikana 2-3 tunnin välein)
 • Tutkittava osoittaa ymmärtävänsä hypoglykemian aiheuttaman riskin liikenteessä toimimiselle
 • Hyperglykemian aiheuttamat riskit on myös huomioitu
 • Diabetekseen ei liity sairauksia, jotka oleellisesti heikentävät ajoterveyttä.

Jos tutkittavalla on yksikin vakava hypoglykemia-kohtaus, lääkäri kieltää ajamasta R2-luokan ajoneuvoja ja tekee ilmoituksen poliisille. Myös diabeteksen liitännäissairaudet voivat antaa aiheen ajokieltoon. Tehostettu hoidonohjaus ja tarpeelliset hoitomuutokset käynnistetään. Jos vakava hypoglykemia ei uusiudu 12 kuukauden seurannassa, voidaan ajokielto purkaa edellyttäen, että myös muut kriteerit täyttyvät. Jos diabeteksen hoidon tilanne kuitenkin jatkossa olennaisesti paranee, tutkittava voi hakea uutta R2-ajolupaa diabeteksen hoitoon perehtyneen erikoislääkärin lausunnolla. Ammattikuljettajat ja diabetes

Ammattikuljettajat ja diabetes: Lähes kaikkia ammattikuljettajia, myös taksinkuljettajia, koskevat ryhmän 2 ajoterveys-vaatimukset. Raskas ajoneuvokalusto, henkilöiden ammattimainen kuljettaminen ja pitkät ajomatkat lisäävät riskejä muihin kuljettajiin verrattuna. Ammattikuljettajien ajoterveyden seurannan tulee olla säännöllistä ja riittävän tiheää ja sen tulisi tapahtua ensisijaisesti työterveyshuollon toimesta. Diabeteksen yhteydessä on erityisesti huomioitava myös mahdollisen hyperglykemian aiheuttama riski liikenneturvallisuudelle.